Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

nap
18:45
1438 f591
Reposted fromdomipaek domipaek
nap
18:44
2555 0cba
Reposted fromdomipaek domipaek
nap
18:44
7046 1920
Reposted fromdomipaek domipaek
nap
18:44
0024 cac5
Reposted fromdomipaek domipaek
nap
18:44
0246 cf34
Reposted fromdomipaek domipaek
nap
18:44
9082 a683
Reposted fromnexxt nexxt viarewelacyjnie rewelacyjnie
18:43
nap
18:43
Mam osiemnaście lat i gotów byłbym zabić za każdy listek oderwany z drzewa moich marzeń...
— Marek Hłasko; Dom mojej matki
nap
18:42
3180 2c15 500
Reposted fromuoun uoun viarewelacyjnie rewelacyjnie

July 05 2015

nap
19:11
 "Love is the emotion that keeps you coming home to the same person every night for years. Thinking of love for one's current partner did more than just drive thoughts of that attractive other person from people's heads. Thinking of love actually diminished the memory of that other person. People who thought of love remembered fewer of the attractive features of that other person than other participants did."

July 03 2015

nap
19:34
Girl in london | via tumblr
19:33
2774 307b 500
Reposted fromkattrina kattrina viadifferent different
nap
19:33
7817 7cdf
Reposted fromretaliate retaliate viadifferent different
nap
19:33
8399 3809
Reposted fromonlywhite onlywhite viadifferent different
nap
19:32
9830 9e46
Reposted fromhyouuka hyouuka viadifferent different
nap
19:32
5329 b3af 500
Reposted fromverronique verronique viadifferent different
nap
19:31
- Często bywa tak, że fajne, inteligentne dziewczyny są samotne.
- Niestety, bywa, że szukając tego jedynego, mają w głowach ideał. A mężczyźni do niego nie dorastają. One ciągle coś by w nich zmieniały, wciąż coś im nie pasuje, coś jest nie tak. Pragną fajnego mężczyzny. A często mają problem ze zdefiniowaniem, czym jest ten "fajny mężczyzna". Z jednej strony chcemy, żeby był czuły i opiekuńczy, z drugiej żeby był macho. Dobrze też, żeby dało się z nim pokazać na mieście. Trudno to wyważyć.
— Aleksandra Popławska dla magazynu "Show"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadifferent different
nap
19:30
       

nap
19:29
Chodzi o to, że spojrzeć na siebie uczciwie, nazwać swoje słabości i wady, i chcieć zmienić się na lepsze. Pracować na tym. To brzmi łatwo, ale jest bardzo trudne. A największej odwagi wymaga przyznanie się przed samym sobą do prawdy
— Beata Pawlikowska
Reposted fromgdybam gdybam viapiglet piglet
nap
19:28
8885 d986
Reposted fromcalifornia-love california-love viapiglet piglet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl