Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

nap
19:28
Reposted fromlifeless lifeless viapiglet piglet
nap
19:28
0010 bd1c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapiglet piglet
nap
19:26
5851 7bca 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapiglet piglet
nap
19:26
8713 96c1
Reposted fromcalifornia-love california-love viapiglet piglet
nap
19:26
Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy których się boisz.
— Rebecka Michaelson
Reposted fromchopinfeldziarz chopinfeldziarz viapiglet piglet
nap
19:23
nap
19:23
1479 8686
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapiglet piglet
nap
19:22
6159 97df
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapiglet piglet
nap
19:22
Człowiek bardzo potrzebuje kogoś, kto go bardzo potrzebuje.
— T. Trzyzna 'Pana Nikt'
Reposted fromte-quiero te-quiero viapiglet piglet
nap
19:21
are you strong enough to stand 
protecting both your heart and mine
— florence and the machine
Reposted frombezemnie bezemnie viapiglet piglet

May 31 2015

nap
12:11
7708 dc8c
Reposted fromposzum poszum viasamozatrucie samozatrucie
12:10
4818 8cb3
Reposted fromsunlight sunlight viasamozatrucie samozatrucie
nap
12:10
7746 e5be
Reposted frommixtura mixtura viasamozatrucie samozatrucie
nap
12:10
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
12:09
4350 3d92 500
Reposted frominculubum inculubum viaweruskowa weruskowa
nap
12:09
8550 c8ec
!
nap
12:08

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viaweruskowa weruskowa
nap
12:08
6917 166f 500
Reposted fromnyaako nyaako viaweruskowa weruskowa
nap
12:07
Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.
— Maciej Frączyk - Zeznania Niekrytego Krytyka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaweruskowa weruskowa
nap
12:07
1634 dc5e
Reposted fromroyals royals viaweruskowa weruskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl